Äldre kartor över Halland och Varberg

Denna karta finns i en s.k. resehandbok som gavs ut "på uppdrag av Kungl. Järnvägsstyrelsen utarbetad av Gustav Åsbrink" 1920.
. Läs hela texten här
Stort tack Jöran Johansson som bistått med både karta och textmaterial
Det fanns ett antal sådana för olika linjer eller områden. Den här heter Västkusten och omfattar "Trälleborg - Strömstad med
anslutande linjer".
   
Geografisk karta 1783 Geografisk Charta öfver provinsen Hallandh, 1783 Karta över Varberg 1920 Situationsplan öfer Varberg, 1920
      Apelvikens Kustsanatorium
Warberg Staden Warberg Karta över Warberg 1855 Karta öfver Staden Warberg med dess omgifningar och alla underlydande egor. 1855
       
Varbergs slott 1705 Varbergs Schlott, 1705 Special Landkort 1651-55 Special Landkort och Geographisk Afrittningh öffuer Hallandh med des Situation och Beskaffenheet. , 1651-55
    Apelvikens tältplats 1960-tal  
Halmstads Höfdingdöme 1807 Karta öfver Halmstads Höfdingdöme eller Halland. , 1807 Halland 1826 Karta öfver Halmstads Län eller Halland. , 1826
       
Halland 1702 Charta öfver Halland. , 1702/1798 Geografisk karta 1725 Geographisch Carta öfwer Provincien Hallandh. , ca 1725
       
Förekomst av bok Förekomst av bok, tall och gran i Halland under början av 1700-talet Skogens utbredning i Halland Kartor belysande skogens utbredning i Halland vid olika tidpunkter 1650-1920
       
Geografisk karta 1685 Geographisc Carta. Hwilcken Innehåller Siösijdan, Städher och dhe förnembste Lands- och Postwägar... , 1685 Geografisk karta 1718 Geographish Carta öfwer provincien Hallandh., 1718
       
Krono Brännerie Charta som utwisar Tillärnade Lagerställen för Halmstads Krono Brännerie Tillwärkning, så väl som de redan stadgade uti Hallands Höfdinge Döme., 1781 Tract Charta 1724 Tract Charta öfwer Warberg och Situationen där Omkring., 1724
       
Vägkarta Halland Alle dhe wäger, som emellan Mark, Kind, Sefwendehl och Askims Herader, och Halland löpe öfwer Grentzen., , ca 1650 Varberg 1910 Trakten kring Varberg., ca 1910
       
Geografisk karta 1742 Geographisk Charta Öfver Landswægarne igenom Halland, 1742 Apelviken 1784 Crono Skatte hemanet Apelvikens Inegor uti Hallands Län, 1784
       
Apelviken 1831 Charta öfver Apelviks Ägor i Hallands län, 1831 Nygård 1721 Geometrisk Delmeation och Befkrifning öfver Nygård, 1721
       
Generalstabens karta Varberg Generalstabens karta över Varberg Staden Warberg 1855 Karta över Staden Warberg med dess omgifningar och alla underlydande egoor, 1855
       
Belägenheten af Warberg 1812karta 1742 Belägenheten af Warberg, 1812